Hem » Livskvalité » Alla behöver ett testamente
Säkerhet

Alla behöver ett testamente

testamente
testamente
Under det pågående året verkar coronapandemin fått många, även yngre, att skrida till verket och förutom testamenten skriva intressebevakningsfullmakter. Foton: Getty Images och Nooa Säästöpankki

Piia Jeremejeff

jurist

Med ett testamente underlättar du hanteringen av din egendom för dina anhöriga och ser till att dina tillgångar fördelas på ett sätt som känns rätt för dig. Som livets kanske viktigaste dokument är ett testamente inget som borde skjutas upp till sista minuten eller i sämsta fall lämnas helt ogjort.

– Alla myndiga personer borde ha ett testamente, oberoende av hur familjekonstellationerna ser ut eller hur mycket pengar man har på kontot. Alla äger något som är viktigt och har värde, åtminstone för en själv, säger juristen Piia Jeremejeff.

Traditionellt brukar förändringar i livssituationen höra till saker som får folk att vakna upp när det gäller att skriva testamente. Det kan handla om att en anhörig blir sjuk eller går bort eller att man gifter sig, får barn eller barnbarn. Under det pågående året verkar coronapandemin fått många, även yngre, att skrida till verket och förutom testamenten skriva intressebevakningsfullmakter.

– Man har kanske insett att vad som helst kan hända. Om upprättandet av ett testamente är något man hittills skjutit upp skulle det nu vara skäl att ta tag i saken. Eller att åtminstone kontakta en jurist för att tillsammans gå igenom situationen och göra en kartläggning. Med detta ur världen har man en sak mindre att oroa sig över, säger Jeremejeff, som också fungerar som juridisk expert. för Hyvä testamentti– kampanjen. Kampanjens målsättning är att öka kunskaperna om testamenten och förbättra testamentskulturen i Finland.

Underlättar för de anhöriga

Genom att i form av ett testamente ge tydligt uttryck för sin sista önskan kan man bespara sina efterlevande mycket huvudbry och bekymmer. Risken för arvstvister –  vilka ibland kan uppstå över redan små, principiella saker – minskar.

En annan fördel som många kanske inte tänker på är att ett testamente också fungerar som ett skatteplaneringsverktyg och möjliggör överföring av egendom över generationsgränserna.

– En annan fördel som många kanske inte tänker på är att ett testamente också fungerar som ett skatteplaneringsverktyg och möjliggör överföring av egendom över generationsgränserna. Till exempel kan man den vägen låta sina barnbarn få arv som upp till ett värde på under 20 000 euro är fritt från arvsskatt, säger Jeremejeff.

Vill man komma ihåg nära vänner, hjälpsamma grannar eller kanske en förening man varit aktiv i, möjliggörs även detta av ett testamente.

Arvsbeskattningen i Finlandär progressiv, och genom att med ett testamente utöka antalet arvingar minskar den sammanlagda summan som ska betalas i skatt. Man bör dock alltid komma ihåg bröstarvingarnas laglott samt den efterlevande partners rättigheter.

Ta hjälp av en expert

Ett testamente måste uppfylla vissa lagstadgade krav. Till det mest grundläggande hör att testamentet ska föreligga i skriftlig form och att det ska vara daterat och undertecknat i närvaro av två ojäviga vittnen. 

Att upprätta sitt testamente själv är visserligen möjligt men inget som Jeremejeff rekommenderar.

– Det finns många fallgropar och därför råder jag att man tar hjälp av en expert. Då kan man vara säker på att allting blir rätt gjort och att testamentet verkligen uppfyller alla krav.

När testamentet väl är skrivet är det också viktigt att förvara det på ett tryggt ställe och på ett sätt som gör att det med säkerhet hittas då när en bouppteckning blir aktuell.

Som testator kan man ogiltiggöra ett skrivet testamente genom att förstöra dokumentet eller upprätta ett nytt.

Läs också: 5 steg för att göra en testamentdonatio

Donera till allmännyttig verksamhet eller till en organisation

Saknar den avlidna lagenliga arvingar, tillfaller kvarlåtenskapen staten i det fall det inte finns ett testamente som säger något annat.

– Kanske man i det fallet hellre vill se sin egendom gå till någon allmännyttig verksamhet eller till en organisation som haft betydelse för en själv, påpekar Piia Jeremejeff.

Också många personer med bröstarvingar väljer att testamentera en del av sin egendom till allmännyttiga och ideella organisationer. Det kan handla om organisationer som jobbar för miljöskydd, för främjandet av mänskliga rättigheter eller djurens rättigheter eller för förbättrandet av förhållandena i utvecklingsländer.

Populära just nu är också testamentsgåvor till vårdrelaterade organisationer vilkas verksamhet kanske står testatorn nära på grund av egen eller en anhörigs sjukdom. Att notera är att testamentsgåvor till allmännyttig verksamhet i sin helhet är befriade från arvsskatt.

Nästa artikel